Vedtægter

Filskov cykelklub`s vedtægter er underlagt Filskov Idrætsforenings vedtægter

 

Navn og hjemsted

Foreningen Filskov Cykel Klub (FCK) er stiftet den 2003 og er et udvalg under Filskov Idrætsforening . Foreningen er medlem  Danmarks Cykle Union (DCU), Danske gymnastik idrætsforening (DGI)  og er underlagt disses love og bestemmelser.

Formål

Foreningens formål er at dyrke cykelsport og udbrede kendskabet til cykelsporten gennem et stærkt fællesskab og socialt liv i klubben - og med udgangspunkt i det adfærdskodeks, som er beskrevet på foreningens hjemmeside.

Medlemskab

Medlemskab kan ansøges af alle på mindst 15 år, som ønsker, at medvirke til opfyldelse af foreningens formål.

Indmeldelse

Indmeldelse skal ske via Filskov Idrætsforenings hjemmeside ved at udfylde de relevante oplysninger.

Stk. 2. Medlemskab af foreningen træder i kraft når klubkontingent er betalt. Ved medlemskab modtages medlemsnummer samt mulighed for at benytte sig af foreningens medlemsfordele. Medlemsfordelene findes på foreningens hjemmeside.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt eller pr. mail til kassereren under Filskov Idrætsforening. Udmeldelse kvitteres med svar fra kassereren skriftligt eller pr. mail. Ved modtagelse af kvitteringen fra kassereren kan medlemmet opfatte sig selv som udmeldt.

Stk. 2. Såfremt kontingent ikke er betalt senest én måned efter sæsonstarten, anses medlemmet som udmeldt af foreningen.

Stk. 3. Kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.

Kontingent

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling under Filskov Idrætsforening og skal betales senest 1 måned efter sæsonstart.

Stk. 2. Kontingentfritagelse kan efter ansøgning i særlige tilfælde gives af bestyrelsen.

Restance

I særlige tilfælde kan kasseren forlænge betalingsfristen eller aftale en afdragsordning.

Advarsel og eksklusion

Et medlem kan ekskluderes, såfremt vedkommendes adfærd er til skade for foreningens omdømme eller strider mod foreningens vedtægter og/eller adfærdskodeks.

Stk. 2. Indberetning om en sådan skadelig adfærd skal ske til cykeludvalget senest 2 uger efter hændelsen. Udvalget indsender derefter en anbefaling til bestyrelsen under Filskov Idrætsforening. Inden bestyrelsen træffer afgørelse i sagen, har den indberettede krav på at blive hørt.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer herefter afgørelse ved simpelt flertal, om hvorvidt den indberettede skal have en skriftlig advarsel for sin adfærd eller om vedkommende skal ekskluderes - og i hvor lang tid advarsel eller eksklusion skal være gældende.

Stk. 4. Enhver overtrædelse af DCU dopingregler medfører øjeblikkelig eksklusion af foreningen.

 

Tilmeld dig cykling
Tilmeld dig spinn*

Støt vores Sponsorer

De støtter os

Filskov IF | Stationsvej 18 | 7200 Grindsted | Telefon 31 68 86 52